ยินดีต้อนรับเข้าสำนักงานเกษตรอำเภอโพนทรายค่ะ
 

 

 

นายชัยยงค์ ยมนัตถ์
เกษตรอำเภอโพนทราย


ประวัติอำเภอโพนทราย
โครงสร้างองค์กร
พันธกิจ/วิสัยทัศน์
อัตรากำลังบุคลากร
ทำเนียบหมู่บ้าน / ตำบล
พื้นที่ถือครองเพื่อการเกษตร
จำนวนประชากรอำเภอโพนทราย
ศูนย์บริการและถ่ายทอดฯ
ศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน
จุดถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ
รายงานพืชฤดูแล้ง
จำนวนเกษตรกรผู้ปลูกพืช(N)
รายงานสภาวะการทำนา
ตำบล:โพนทราย
ตำบล:ศรีสว่าง
ตำบล:สามขา
ตำบล:ยางคำ
ตำบลท่าหาดยาว
อาสาสมัครเกษตรระดับหมู่บ้าน
กลุ่มยุวเกษตรกรในโรงเรียน
วิสาหกิจชุมชน / เครือข่าย
เกษตรหมู่บ้าน
ผลิตภัณฑ์ otop
โครงการสายใยรัก
 ประจำเดือน
ตุลาคม 2560


 
   
   
สำนักงานเกษตรอำเภอโพนทราย
จัดอบรมโครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตภาคเกษตร
นอกเขตชลประทาน ครั้งที่3
วันที่ 24 มิถุนายน 2559
ณ หมู่ที่7 ตำบลโพนทราย อำเภอโพนทราย
24/06/2559
   
สำนักงานเกษตรอำเภอโพนทราย
จัดอบรมโครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตภาคเกษตร
นอกเขตชลประทาน ครั้งที่3
วันที่ 24 มิถุนายน 2559
ณ บ้านดอนขาม หมู่ที่3 ตำบลศรีสว่าง อำเภอโพนทราย
24/06/2559
   

สำนักงานเกษตรอำเภอโพนทราย
จัดอบรมโครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตภาคเกษตร
นอกเขตชลประทาน ครั้งที่3
วันที่ 24 มิถุนายน 2559
ณ บ้านม่วงน้อย หมู่ที่2 ตำบลท่าหาดยาว อำเภอโพนทราย
24/06/2559


   

สำนักงานเกษตรอำเภอโพนทราย
ได้จัดทำคู่มือประชาชนกลางตามพระราชบัญญัติฯ
จำนวน 4คู่มือคือการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน2คู่มือ
และการขึ้นทะเบียนเกษตรกรคู่มือ 2คู่มือ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขที่ขอ ฯ
วันที่ 3มี.ค.2559
ณ.สำนักงานเกษตรอำเภอโพนทราย

03/03/2559

   

สำนักงานเกษตรอำเภอโพนทราย
โดย นายชัยยงค์ ยมนัตถ์ เกษตรอำเภอโพนทราย พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตร ได้จัดผ้าป่าข้าวเปลือกสามัคคี (ตุ้มโฮม) เพื่อสมทบทุนในการสร้างศาลาที่พักเกษตรกร/ ปรับปรุงสำนักงานให้เป็น smart office
วันที่ 7 มกราคม 2559
ณ.สำนักงานเกษตรอำเภอโพนทราย

07/01/2559

   
สำนักงานเกษตรอำเภอโพนทราย
โดยนายชัยยงค์ ยมนัตถ์ เกษตรอำเภอโพนทราย
พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตร
ได้จัดอบรมความรู้ตามระบบมาตรฐาน GAP
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
ข้าวหอมมะลิตามมาตรฐาน GAP ปี ๒๕๕๖
ครั้งที่ ๑วันที่  ๒๗  เดือนมิถุนายน   พ.ศ. ๒๕๕๖
ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่๘ ตำบลโพนทราย อำเภอโพนทราย   จังหวัดร้อยเอ็ด

27-6-56
.
   

สำนักงานเกษตรอำเภอโพนทราย
โดยนายชัยยงค์ ยมนัตถ์ เกษตรอำเภอโพนทราย
พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตร
ได้จัดอบรมความรู้ตามระบบมาตรฐาน GAP
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
ข้าวหอมมะลิตามมาตรฐาน GAP ปี ๒๕๕๖
ครั้งที่ ๑ วันที่  ๒๗  เดือนมิถุนายน   พ.ศ. ๒๕๕๖
ณ ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านสว่าง หมู่ที่๔ ตำบลศรีสว่าง อำเภอโพนทราย   จังหวัดร้อยเอ็ด

27-6-56
.
   
 
   
 
 
   
 
   

 

ในหลวงกับการพัฒนาด้านเกษตรกรรม
 
 
 
จำนวนผู้เข้าชม ๘๙๙ ราย
ปรับปรุงล่าสุด วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๐
...แผนปฏิบิติงานสำนักงาน...
เดือนมกราคม
เดือนกุมภาพันธ์
เดือนมีนาคม
เดือนเมษายน
เดือนพฤษภาคม
เดือนมิถุนายน
เดือนกรกฏาคม
เดือนสิงหาคม
เดือนกันยายน
เดือนตุลาคม
เดือนพฤศจิกายน
เดือนธันวาคม

การผลิตและการใช้เชื้อราไตโคเดอร์
การผลิตและการใช้เชื้อราบิวเวอร์เรีย